dissabte, 8 de novembre de 2008

El Comité de Drets Humans renya a Espanya

El Comité de Drets Humans és l'organisme creat pel Tractat Internacional de Drets Civils i Polítics (1966) a fi de vetllar pel compliment dels drets humans reconeguts en aquest important conveni internacional.
Fa uns dies s'han conegut les conclusions del Comité, format per 18 experts internacionals independents, sobre l'informe que va presentar l'estat espanyol en relació al grau de compliment dels drets previstos en el Tractat.
Les conclusions del Comité (la lectura de les quals recomano) són un dura reprimenda a l'Estat espanyol davant la constatació de diferents situacions de vulneració de drets humans que es produeixen a Espanya, bona part d'elles com a conseqüència d'accions o omissions de les autoritats governamentals o judicials espanyoles.
Entre moltes altres qüestions, el Comité qüestiona que es mantingui en vigor la Llei d'Amnistia de 1977 en relació a crims contra la humanitat; els casos de tortures i maltractaments en presons i comisaries, sense que s'hagi posat en marxa els mecanisme previst al Protocol del Conveni contra la tortura ratificat per Espanya; l'ambigüetat i excessos en la legislació sobre delictes de terrorisme; el secret de sumari; la incomunicació de detinguts, als qui es denega l'assistència per advocat de lliure elecció; la durada excessiva en matèria de presó provisional; la vulneració de drets de menors estrangers no acompanyats; la manca de control judicial sobre l'internament d'estrangers o sobre les denegacions d'asil polític, i un llarg etcétera.
Aquestes conclusions han passat força desapercebudes per a l'opinió públic, quan haurien de ser motiu de greu preocupació i de seriós debat.
Certament, l'estat espanyol no és una excepció: la majoria d'estats, àdhuc els més democràtics, tenen deficiències i forats negres en matèria de drets humans. Ara bé, això no pot ser cap excusa. Menys quan moltes de les recomanacions del Comité ja són antigues i Espanya no ha fet res en els últims anys per aplicar-les.
Ni les conveniències polítiques, ni el desenvolupament d'un programa, ni la mateixa crisi econòmica poden ser excusa per tal que el Govern espanyol afronti urgentment aquests problemes. Caldria que informés aviat de quines mesures i quines reformes legals té previst desenvolupar per fer-hi front. Els drets humans haurien de ser sempre una de les màximes prioritats polítiques de qualsevol govern.